Deski barlineckie - co to jest ? 

Deska trój-warstwowa (potocznie nazywana desk? barlineck?) to pod?oga zbli?ona w pomy?le konstrukcyjnym do desek dwu-warstowych, ale ró?ni?ca si? w wielu innych aspektach.
Deska barlinecka zbudowana jest z 3 warstw drewna u?o?onych wzgl?dem siebie poprzecznie :
- warstwa wierzchnia (u?ytkowa),
- warstwa ?rodkowa,
- warstwa spodnia
U?o?enie krzy?owe poszczególnych warstw ma zapewni? stablino?? produktu (minimalizacja "pracy" drewna).
Grubo?? deski barlineckiej to najcze?ciej 14mm (taka sama jak wi?kszo?ci parkietów dwuwarstwowych), a grubo?? wartwy u?ytkowej to ok. 3mm (w konstrukcji dwuwarstowej zazwyczaj ok. 6mm).  Deska barlinecka posiada jedn? warstw? wi?cej, ale przy tej samej grubo?ci deski ma cie?sz? wartw? wierzchni?. 

Na tym jednak nie koniec ró?nic, bo najwa?niejsz? jest sposób monta?u.
Desk? barlineck? sk?adamy na bezklejowy zamek b?yskawiczny (tzw. klik).
Rozwi?zanie to umo?liwia szybki, prosty monta? - bez potrzeby klejenia - tak zwany "monta? na p?ywaj?co".
Sk?d nazwa "pod?oga p?ywaj?ca" ? Otó? deski barlineckiej nie musimy klei? do posadzki - wystarczy na odpowiednio przygotowane pod?o?e rozwin?? podk?ad (na przyk?ad korkowy) i na nim swobodnie uk?ada? deski, ??cz?c je - mi?dzy sob? - na zamek b?yskawiczny. Oczywi?cie nale?y zrobi? to zgodnie ze sztuk?, czyli w przypadku posadzki betonowej najpierw uk?adamy foli? paro-izolacyjn?, a dopiero na niej rozwijamy mat? korkow?. Ponad to nale?y zachowa? odpowiednie szczeliny dylatacyjne mi?dzy uk?adan? pod?og? a ?cian?, które zostan? przykryte listwami przypod?ogowymi, a tak?e szczeliny dylatacyjne w - tak zwanych - "w?skich gard?ach" - w?skich przej?ciach pomi?dzy pomieszczanimi.

B?yskawiczny monta? to jedna z najwi?kszych zalet deski barlineckiej, dlatego te? cz?sto u?ywa si? na taki typ pod?ogi okre?lenia panel drewniany, co wydaje si? jak najbardziej zasadne.
Je?li ju? mowa o trudno?ci monta?u spróbujmy sklasyfikowa? trzy podstawowe typu pod?óg drewnianych pod wzgl?dem w?a?nie ich trudno?ci w monta?u :
- deska barlinecka - najprostszy -
(ekspresowy monta? - pol?czenie typu klik, brak potrzeby klejenie do pod?o?a, mo?liwo?? uk?adania na p?ywaj?co)
- deska dwu-warstwowa - ?rednio-trudny - (monta? wymaga klejenia do posadzki),
- deska lita - trudny - (monta? wymaga klejenia do posadzki, szczególnie wa?ne zachowanie wszelkich wytycznych - odpowiednie szczeliny dylatacyjne, klej itp.)

Omówmy teraz warianty w zakresie wyko?czenia powierzchni deski barlineckiej.
Deski takie s? produktem gotowym - fabrycznie wyko?czonym - pod?oga po u?o?eniu jest gotowa do u?ytkowania. 
Oferta desek barlineckich jest bardzo szeroka, mo?emy kupi? deski wyko?czone naturalnym olejem bezbarwnym, lakierem matowym, pó?matowym czy na wysoki po?syk.
Porównwnie rodzajów wyko?cze? jest omówione na innej stronie. Jako ciekawostk? nale?y zaznaczy?, ?e w przypadku wyko?czenia olejem b?d? lakierem matowym mo?na wybra? opcj? fabrycznego szczotkowania powierzchni (efekt podniszczenia) - deski takie wygl?daj? niezwykle naturalnie (du?o wyra?niejsze s? s?oje drewna).

Gdy ju? zdecydujemy si? na rodzaj wyko?czenia mo?emy jeszcze wybra? czy chcemy, aby nasze deski by?y (na ??czeniach) g?adkie (bez fug), czy maj? posiada? fugi na ??czeniu (cz?sto nazywane równie? fazowaniem kraw?dzi). Fazowanie podkre?la geometrycznie wymiar ka?dej z desek. Szczególnie warto rozwa?y? t? opcj? w przypadku du?ych pomieszcze?, gdzie mo?na tak? desk? wyeksponowa?.

Wiod?cy producenci pod?óg trójwarstowych to : Barlinek, Baltic wood, Kahrs

Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
    Deski lite     Deski dwuwarstwowe     Deski trójwarstwowe     Rodzaje wykończeń powierzchni podłóg     Sposoby montażu     Podłogi na ogrzewanie podłogowe    
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting

Warning: Unknown: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist) is not within the allowed path(s): (/home/parkiety/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: failed to open stream: Operation not permitted in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0