Co to jest "deska dwuwarstwowa" ?

Deska dwu-warstwowa (czasem nazywana parkietem dwuwarstwowym lub po prostu pod?og? dwuwarstwow?) to rodzaj pod?ogi drewnianej do klejenia nowej generacji. Tego typu rozwi?zanie jest ju? powszechnie stosowane od kilkunastu lat.

Deski takie ró?ni? si? od desek litych tym, i? zastosowano w nich pewn? innowacj? w ich konstrukcji. Deski takie zbudowane s? z dwóch warstw drewna (wierzchniej i spodniej) u?o?onych, wzgl?dem siebie, poprzecznie - tzw. budowa krzy?owa. Mi?dzy tymi warstwami niektórzy producenci (na przyk?ad Finishparkiet) "wtapiaj?" jeszcze dwa pr?ty "zbroj?ce".

Tego typu konstrukcja ma za zadanie ograniczy? "prac? drewna" do minimum i dba? aby mi?dzy poszczególnymi elementami parkietu nie powstawa?y szpary (na ??czeniach). Warto w tym momencie wtr?ci?, i? wi?kszo?? gatunków drewna "pracuje" pod wp?ywem zmian warunków w otoczeniu (np. wilgotno?ciowych). "Praca" drewna, czyli kurczenie si? i wyd?u?anie nie jest widoczna go?ym okiem, ale z czasem mo?e ukaza? si? w postaci szpar pomi?dzy poszczególnymi deskami. W tym aspekcie pod?oga dwuwarstwowa ma przewag? nad konstrukcj? monolityczn? (pod?og? lit?).

Czym jeszcze ró?ni? si? takie deski od desek litych ?
Odpowied? jest prosta : grubo?ci? desek oraz grubo?ci? poszczególnych jej warstw.
Najcz??ciej spotykane rozwi?zanie to deski grubo?ci 14mm, gdzie grubo?? warstwy wierzchniej (warstwy u?ytkowej) to ok. 6mm, a grubo?? warstwy spodniej to ok. 8mm.

Co z tego wynika ?
Mi?dzy innymi dwie rzeczy:
- jest cie?sza (14mm) ni? deska lita (grubo?? min.18mm) co daje mo?liwo?? - przy wyborze odpowiedniego gatunku drewna - zastosowania jej na ogrzewanie pod?ogowe wodne. Deska lita jest ju? troch? za gruba, aby zastosowa? j? na ogrzewanie (za du?y opór cieplny), ponad to nie posiada konstrukcji dwuwarstwowej.
- wierzchnia warstwa u?ytkowa (w?a?ciwe drewno) ma ok. 6mm - daje to mo?liwo?? jej renowacji. Jest to nieco mniej ni? w przypadku deski litej, gdzie warstwa ta ma ok. 8mm, ale jest to du?o wi?cej ni? w przypadku tzw. desek trójwarstwowych (np. deska barlinecka), gdzie mamy do dyspozycji ok. 3mm. Grubo?? 6mm wydaje si? by? wystarczaj?ca dla wi?kszo?ci u?ytkowników.

Czy produkt posiada minusy ?
Je?li mo?na to potraktowa? jako minus to jak w przypadku deski litej pod?ogi wi?kszo?? pod?óg tego typu musimy klei? do posadzki.
Je?li nie chcesz/nie mo?esz klei? pod?ogi do posadzki zainteresuj si? pod?oga typu deska barlinecka.

Przyk?adowe pod?ogi dwuwarstwowe : D?b Natura, D?b Bielony, Orzech Ameryka?ski (deski d?ugo?ci 1,2 metra)

Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
    Deski lite     Deski dwuwarstwowe     Deski trójwarstwowe     Rodzaje wykończeń powierzchni podłóg     Sposoby montażu     Podłogi na ogrzewanie podłogowe    
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting

Warning: Unknown: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist) is not within the allowed path(s): (/home/parkiety/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: failed to open stream: Operation not permitted in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0