Lakier czy olej - czyli rodzaje wyko?cze? powierzchni pod?óg 

Jedn? z kluczowych decyzji przy wyborze pod?ogi drewnianej jest odpowied? na pytanie - czym ma by? pokryta jej warstwa wierzchnia (powierzchnia) ?               
Aktualnie wielu producentów dostarcza nam pod?ogi "powierzchniowo wyko?czone" - zatem ju? na etapie wyboru produktu nale?y si? nad tym zastanowi?.
Temat mo?e wydawa? si? ma?o wa?ny, a jest wr?cz odwrotnie.

Przedstawmy jakie wyró?niamy rodzaje pokry? powierzchni.
Otó?, mo?emy spotka? si? z wyko?czeniem :
1) lakierem matowym (naturalnym, barwionym)
2) lakierem pó?matowym,
3) lakierem w wysokim po?ysku,
4) olejem (naturalnym, barwionym),
5) olejowoskiem (naturalnym, barwionym),

To jaki rodzaj wyko?czenia wybierzemy b?dzie rzutowa? na trzy zasadnicze kwestie :
a) wygl?d pod?ogi,
b) jej konserwacj?,
c) mo?liwo?ci w zakresie renowacji.

Teraz postaramy si? odnie?? jedno do drugiego.

Ad1) Lakier matowy - pod?oga wygl?da jakby by?a surowa (nie pokryta lakierem), wygl?da bardzo naturalnie. Co wa?ne - pod?ogi w lakierze matowym do z?udzenia przypominaj? te wyko?czone olejem (bez szczegó?owego porównania s? niemal nie do odró?niania). Bie??ca konserwacja przeprowadzana jest tak samo jak w przypadku innych pod?óg lakierowanych - standardowa piel?gnacja - sprz?tanie wilgotnym (nie mokrym) p?askim mopem z wk?adem z mikrofibry, p?ukanym w wodzie ze ?rodkiem do piel?gnacji, zalecanym przez producenta. Renowacja w przypadku pod?ogi lakierowanej oznacza potrzeb? przeszlifowania (cyklinowania), a nast?pnie naniesienia nowej warstwy lakieru.

Ad2) Lakier pó?matowy - pod?ogi pokryte takim lakierem maj? lekki poblask, ale absolutnie nie posiadaj? "pa?acowego" wysokiego po?ysku. Stopie? po?ysku jest neutralny, pod?oga taka nie wygl?da ju? jak surowa - wida?, ?e jest wylakierowana. Pod?ogi w tym wyko?czeniu s? bardzo popularne - wybiera je wi?kszo?? nabywców. Konserwacja i renowacja takich pod?óg wygl?da identycznie jak w przypadku innych pod?óg lakierowanych.

Ad3) Lakier wysoki po?ysk - pod?ogi w tym lakierze wygl?daj? niemal "jak lustro" - posiadaj? "pa?acowy" blask. S? one jednak du?o bardziej podatne na zarysowania ni? pod?ogi pokryte lakierem o ni?szej gradacji po?ysku (pó?mat czy mat). Nale?y przy tym pami?ta?, i? ich renowacja nie jest "bezinwazyjna" - potrzeba zmatowienia/szlifowania i ponownego lakierowania.

Ad4) Olej - pod?ogi olejowane przypominaj? te w lakierze matowym, wygl?daj? jakby by?y surowe, a przez to bardzo naturalnie. W naszym kraju s? one mniej popularne. Wymagaj? one pewnych zabiegów piel?gnacyjnych - potrzeba okresowego olejowania (w zale?no?ci od stopnia intensywno?ci u?ytkowania - na przyk?ad "co rok"). Zabieg sam w sobie nie jest wyj?tkowo trudny, ale trzeba po?wi?ci? temu uwag? i czas. Co? za co? ! - pod?ogi olejowane ró?ni? si? od pod?óg lakierowanych tym, ?e ich renowacja nie oznacza od razu potrzeby szlifowania. Zabieg olejowania nadaje pod?odze "nowego ?ycia", a ka?dy kolejny, powoduje, ?e wygl?da ona jeszcze lepiej. Warto doda?, ?e pod?oga pokryta olejem jest w pe?ni naturalna - przez co jest idealna, na przyk?ad, dla alergików.

Ad5) Olejo-wosk - to rozwi?zanie podobne do oleju, ale uproszczona jest konserwacja pod?ogi. W tym przypadku mo?emy unikn?? potrzeby okresowych ("co rocznych") zabiegów konserwacyjnych, o ile b?dziemy prawid?owo przeprowadza? bie??c? konserwacj? (zmywanie pod?ogi), stosuj?c odpowiedni ?rodek piel?gnacyjny.

Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
    Deski lite     Deski dwuwarstwowe     Deski trójwarstwowe     Rodzaje wykończeń powierzchni podłóg     Sposoby montażu     Podłogi na ogrzewanie podłogowe    
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting

Warning: Unknown: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist) is not within the allowed path(s): (/home/parkiety/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: failed to open stream: Operation not permitted in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0