Rodzaje i gatunki pod?óg drewnianych na ogrzewanie pod?ogowe wodne

Nale?y zacz?? od tego, ?e nie ka?da pod?oga drewniana nadaje si? na ogrzewanie pod?ogowe. 

O tym, czy dana pod?oga nadaje si? na ogrzewanie pod?ogowe (wodne) decyduj? zasadnicze trzy elementy:
1) rodzaj pod?ogi - typ konstrukcji (lita, dwuwarstwowa, trójwarstwowa),
2) grubo?? pod?ogi,
3) gatunek drewna,

Spróbujemy rozszyfrowa? ten rebus.

Naj?atwiej b?dzie zacz?? od grubo?ci.
Ad2) Z grubo?ci? pod?ogi zwi?zany jest wspó?czynnik oporu cieplnego. Im wi?ksza grubo?? (przy tym samym wspó?czynniku przepuszczalno?ci cieplnej) tym wi?kszy opór cieplny.
Przyjmuje si?, i? dopuszczalny parametr oporu cieplnego (nie myli? z przepuszczalno?ci? ciepln?) to R=0,15 [m2K/W]. Dla przyk?adu deska trójwarstwowa "Baltic wood" o grubo?ci 14mm ma opór cieplny R=0,13 [m2K/W]. W uproszczeniu mo?na przyj??, ?e graniczn? grubo?ci? pod?ogi drewnianej na ogrzewanie pod?ogowe jest grubo?? 14-15mm. 

Ad1) Na posadzki z ogrzewaniem pod?ogowym nie nadaj? si? deski lite. 
Ich monolityczna konstrukcja oraz grubo?? przekraczaj?ca (w wi?kszo?ci przypadków) 14mm nie pozwala na takie jej zastosowanie.
Deski dwu-warstwowe oraz trójwarstwowe (deska barlinecka) b?d? si? nadawa? o ile ich grubo?? nie przekracza 15mm oraz - co bardzo wa?ne ! - je?li gatunek drewna b?dzie si? nadawa? na ogrzewanie pod?ogowe. Ka?dy producent okre?la jakie gatunki drewna nadaj? si? na takie zastosowanie. 

Ad3) No i w?a?nie gatunek drewna. Nie ka?dy si? nadaje. Dlatego nale?y wybiera? spo?ród gatunków zalecanych na ogrzewanie pod?ogowe. Zazwyczaj producent ma tabelk?, które gatunki s? rekomendowane na ogrzewanie, a których nie nale?y k?a??. Na przyk?ad firma Baltic wood zabrania stosowa? na ogrzewanie pod?ogowe : buku, buku parzonego, klonu europejskiego i kanadyjskiego, jatobe, badi, tali; a dopuszcza stosowanie : d?bu, jesionu, brzozy, orzecha ameryka?ski i europejski, kambali, merbau, wenge, wi?ni, doussie, sapeli.

Ponad to, nale?y doda?, ?e je?eli pod?oga b?dzie klejona do posadzki b?dzie trzeba kupi? klej i grunt, który, oprócz standardowych wymogów mu stawianych, b?dzie móg? by? stosowany na ogrzewanie pod?ogowe.
Z kolei, je?li b?dzie to pod?oga uk?adana w systemie p?ywaj?cym nale?y wybra? podk?ad o jak najmniejszym oporze cieplnym np. 0,02 [m2K/W].

Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
    Deski lite     Deski dwuwarstwowe     Deski trójwarstwowe     Rodzaje wykończeń powierzchni podłóg     Sposoby montażu     Podłogi na ogrzewanie podłogowe    
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting

Warning: Unknown: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist) is not within the allowed path(s): (/home/parkiety/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: failed to open stream: Operation not permitted in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0